Beszállítók

A Paks II. projektben komoly szerephez jutnak a magyar cégek és vállalkozások. A 2014. évi II. törvény azt a célt tűzte ki, hogy a projekt 40 százalékában hazai vállalkozások vehessenek részt, ezzel teremtve hazai munkahelyeket. Bizonyos munkákban, például az építő-szerelő bázis létesítése során a magyar beszállítói arány jelentősen meghaladhatja a 40 százalékot. 

Emellett az orosz fél vállalása, hogy a projekt beszállítóinak 55 százalékát az Európai Bizottság előírásainak megfelelően, nyílt közbeszerzés formájában választja ki. Ezeken a tendereken a Roszatom-kontroll alá tartozó cégek, szervezetek nem vehetnek részt. Tekintettel arra, hogy Magyarország fix áras, kulcsrakész szerződést kötött az orosz féllel, az alvállalkozókat az orosz partner vonja be a beruházás munkálataira közbeszerzési eljárás keretében. 

A Paks II. Zrt. mint nukleáris engedélyes a hatályos jogszabályoknak megfelelő minősítési rendszert dolgozott ki és működtet a beszállítók kiválasztására és alkalmasságuk igazolására.

A Paks II. Zrt. mind a saját, mind a fővállalkozó által bevonni kívánt szállítók alkalmasságát a nukleáris minősítési eljárás során szerződésenként vizsgálja. 
A szerződés szerinti munka elkezdésének feltétele a sikeres nukleáris minősítés. 

A Joint-Stock Company Atomstroyexport  (ASE JSC) aktuális közbeszerzési hirdetményei itt elérhetők.

A Paks II. Zrt., mint ajánlatkérő által indított közbeszerzési eljárásokra vonatkozó információk és dokumentumok a Közbeszerzési Hatóság vonatkozó, online elérhető adatbázisaiban találhatók, a közbeszerzésekről szóló a 2015. évi CXLIII. törvény által előírt kötelező adatszolgáltatás alapján. A Társaság aktuális közbeszerzési hirdetményei itt érhetők el.

Beszállítók bevonására vonatkozó általános követelmények

 

A nukleáris minősítés

A Paks II. Zrt. a hatályos jogszabályokkal összhangban - különösen az Atomtörvény (1996. évi CXVI.), valamint az 1/2022. (IV.29)  OAH rendelet és a mellékletét képező Nukleáris Biztonsági Szabályzatok (NBSz) előírásainak megfelelően - minősítési rendszert dolgozott ki és működtet a beszállítók kiválasztására és alkalmasságuk igazolására. A beszállítók nukleáris biztonságot érintő tevékenységet kizárólag a Paks II. Zrt. jóváhagyásával és folyamatos felügyelete mellett végezhetnek.

A Társaság a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartására irányuló tevékenységéhez a saját maga által, vagy – az EPC (Engineering, Procurement and Construction) szerződés alapján – a Fővállalkozóként bevont ASE JSC által foglalkoztatni kívánt beszállítók tekintetében győződik meg azok alkalmasságáról a nukleáris biztonságot érintő tevékenységek vonatkozásában

Ennek megfelelően a projektben való részvétel kétféle módon lehetséges:

1. A Paks II. Zrt. közvetlen beszállítójaként, amely a Társaság szerződéses terjedelméhez kapcsolódó feladatok megvalósításában való közreműködést jelenti.

A Társaság terjedelmébe tartozó beszállítók kezelése a Társaság által lefolytatott beszerzési eljárás keretében történik.  A megkötni kívánt szerződéssel kapcsolatos információk alapján eldöntésre kerül, hogy az adott szerződés teljesítése kapcsán szükséges-e nukleáris szállító minősítési eljárást lefolytatni. Amennyiben ez szükséges, akkor a szerződéskötést megelőzően Társaságunk intézkedik a nukleáris minősítési eljárás lefolytatásáról.

2. A JSC ASE beszállítói lánc tagjaként, amely a Fővállalkozó szerződéses terjedelmébe tartozó feladatok megvalósításban való részvételt jelenti.

A Fővállalkozó a potenciális beszállító kiválasztását követően az általa megkötött szerződésekkel kapcsolatos információkat az EPC szerződés értelmében eljuttatja a Paks II. Zrt. részére. A megküldött információkra alapozva kerül eldöntésre, hogy az adott szerződés teljesítése kapcsán szükséges-e nukleáris szállító minősítési eljárást lefolytatni, illetve az, hogy milyen típusú minősítési eljárást kell végrehajtani. Amennyiben szükséges, akkor a Fővállalkozóval egyeztetett módon kerül a nukleáris minősítési eljárás lefolytatásra. (A Fővállalkozói terjedelembe tartozó feladatokkal kapcsolatban a ROSATOM Zakupki oldalán tájékozódhatnak)

Főbb tudnivalók a nukleáris minősítési eljárásokkal kapcsolatban:

1. Az eljárások végrehajtása alapvetően a hatályos magyar jogszabályok és az adott szervezetre vonatkozó konkrét vállalkozási szerződés (vagy szerződés tervezet) követelményei alapján, az MSZ EN ISO 19011:2012 szabvány útmutatása szerint, a második fél általi rendszer auditokra vonatkozó követelmények alkalmazásával történik.

2. A nukleáris minősítési eljárás során szerződésenként kerül vizsgálatra a követelmények teljesítésének képessége, a szállító alkalmassága.

3. Az eljárások során valamennyi szükséges információt az Országos Atomenergia Hivatal (Hatóság) rendelkezésére kell bocsátani, valamint biztosítani kell a Hatóság eljárásban való részvételét.  

4. A Paks II. Zrt. általi minősítések időbeli érvényessége legalább megegyezik a szerződésben meghatározott teljesítési határidő alapján kalkulált időtartammal. Az érvényességi idő a szerződésben meghatározott garanciális feltételek figyelembevételével, a minimum időtartamot kiegészítve kerül meghatározásra.

A Paks II. Zrt. által minősített beszállítók folyamatos felügyeletét - a fent említett jogszabályi háttérnek megfelelően – biztosítani kell.
A felügyeleti eljárás elsődleges eszköze a felügyeleti audit, amely során a beszállító által végzett tevékenységet a Társaság a megvalósítás helyszínén ellenőrzi. Az ellenőrzés módja és tartalma attól függ, hogy a szállító tervezési, gyártási, építési-szerelési vagy üzembe helyezési tevékenységet végez.

 

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan lehet megszerezni a megfelelő engedélyeket?  
A Paks II. projekt megvalósítása során alapvetően kétféle (nem beszerzési, hanem speciális nukleáris jellegű) „engedély” szükséges a tevékenységekhez:

  • a nukleáris biztonságra hatással levő tevékenységek elvégzésére a szállítók csak az Engedélyes (Paks II. Zrt.) által kiadott minősítés alapján jogosultak (beszállító nukleáris biztonságot érintő tevékenységet csak az engedélyes jóváhagyásával, folyamatos és kompetens felügyelet mellett végezhet, lásd NBSz 9.2.2.0600). Ezt a minősítő eljárást a Paks II. Zrt. (vagy az általa megbízott szakértők) végzik el, ahogy az a fentiekben olvasható. 
  • a jogszabály által előírt speciális esetekben a tevékenységek elvégzéséhez az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) által kiadott engedély (gyártási, építési, behozatali, stb.) szükséges. Az engedélykérelmet – annak tartalmának és jogszabálynak való megfelelésének vizsgálatát követően – az engedélyes jogosult benyújtani az OAH felé.

Mindkét esetben szükséges, hogy a szállító alaposan megismerje, értelmezze és alkalmazza a tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírásokat.

Milyen szervezeteknél szükséges ahhoz regisztrálni a projekthez történő csatlakozás érdekében?
A Paks II. beruházás megvalósítása érdekében megkötésre került Engineering, Procurement and Construction (EPC) szerződés keretében a Fővállalkozó (Joint Stock Company Atomstroyexport – ASE JSC) szerződéses terjedelmében kerül elvégzésre az új blokkok létesítéséhez kötődően végrehajtásra kerülő tevékenységek döntő hányada. Ebből fakadóan a létesítésbe bekapcsolódni szándékozó szervezetek számára a ROSATOM beszerzési portálján (zakupki.ru) kiírt beszerzési tendereket érdemes figyelni és azokra jelentkezni. Az itt megjelenő, Paks II.-vel kapcsolatos kiírásokról rendszeres tájékoztatást adunk a lentiekben. További lehetőség (elsősorban kisebb vállalkozások számára), hogy ugyanezen a portálon a kihirdetett tender nyertesekkel veszik fel a kapcsolatot, hogy az elnyert munkáikba bekapcsolódhassanak.

Mindezeknek milyen anyagi vonzatai vannak?
A Paks II. Zrt. által lefolytatásra kerülő nukleáris minősítő eljárásoknak a minősítési eljárás alá vont szállítók tekintetében díja nincs, ezt az engedélyes jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében, saját költségén végzi el. Magának a felkészülésnek, a szállító irányítási rendszerének a speciális nukleáris jogszabályi követelményeknek való megfelelés érdekében történő felkészítésének és működtetésének (akár tanúsítványok megszerzésének) lehetnek költségei (belső erőforrások bérköltsége, jogszabályok, szabványok megvásárlása, esetleges tanácsadó igénybevételével járó költségek).

Az orosz fővállalkozó beszerzései